wakacje pixabay cc0

Rowery

8 maja 2021
Zapraszamy do udziału w Rajdzie "Otwarcie sezonu kolarskiego 2021", który odbędzie się w dniu 15 maja 2021 roku z metą w Uzarzewie. Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki kolarskiej, poznanie obiektów przyrodniczych Doliny Cybiny oraz oddziałowe otwarcie turystycznego sezonu kolarskiego 2021.

 

 


Regulamin Rajdu "Otwarcie sezonu kolarskiego 2021" w dniu 15 maja 2021roku z metą w Uzarzewie

I. Organizator rajdu
Organizatorem imprezy kolarsko-pieszej jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu przy wsparciu dotacją UMiG Swarzędz oraz pomocy przyjaciół Oddziału z Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie.

II. Cele rajdu:
- upowszechnianie turystyki kolarskiej,
- poznanie obiektów przyrodniczych Doliny Cybiny,
- oddziałowe otwarcie turystycznego sezonu kolarskiego 2021.

III. Uczestnictwo i zgłoszenia
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści na trasach rowerowych i pieszych. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2021 roku w Oddziale PTTK "Meblarz" ul. Polna 21 w Swarzędzu, w piątki, w godz. 16.30-17.30 lub mailem na adres biuro(at)meblarz.pttk.pl. Wpisowe wynosi 10,00 zł dla członków Oddziału z opłaconą składką na rok 2021 oraz 11,00 zł dla pozostałych uczestników. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek do własnego naczynia, punkty do KOT, OTP i odznak krajoznawczych. Ze względu na ograniczenia sanitarne uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w dniu imprezy przepisów.

IV. Trasy rajdu
Dowolne rowerowe prowadzące z miejsc zamieszkania uczestników do mety. Mile widziane również trasy dowolne piesze i motorowe!

V. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie. Meta będzie czynna w godzinach 12.30-14.00.

VI. Postanowienia końcowe
1. Ilość uczestników ograniczona obowiązującymi przepisami – decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie ppoż. na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu. Każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską na rok 2021) posiada ubezpieczenie zawarte przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową. Pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu.
9. Ze względu na sytuację epidemii należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników muzeum!

Do udziału w imprezie zapraszają Organizatorzy!