zimowy

Rowery

29 września 2020
Zapraszamy do udziału w Rajdzie "Zakończenie sezonu kolarskiego 2020", który odbędzie się w dniu 17 października 2020 roku z metą w Uzarzewie. Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki kolarskiej, poznanie obiektów przyrodniczych Doliny Cybiny, uczczenie 70-rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz zakończenie nietypowego sezonu kolarskiego.

 

 


Regulamin Rajdu "Zakończenie sezonu kolarskiego 2020" w dniu 17 października 2020 roku z metą w Uzarzewie

1. Organizator rajdu
Organizatorem imprezy kolarsko-pieszej jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu wraz z przyjaciółmi Oddziału z Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie.

2. Cele rajdu:
- upowszechnianie turystyki kolarskiej,
- poznanie obiektów przyrodniczych Doliny Cybiny,
- uczczenie 70-rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
- zakończenie nietypowego turystycznego sezonu kolarskiego 2020.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści na trasach rowerowych i pieszych. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku w Oddziale PTTK "Meblarz" ul. Polna 21 w Swarzędzu w piątki, w godz. 16.30-17.30 lub mailem na adres biuro(at)meblarz.pttk.pl. Wpisowe wynosi 9 zł dla członków Oddziału z opłaconą składką na rok 2020 oraz 10 zł dla pozostałych uczestników. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek do własnego naczynia, punkty do KOT, OTP i odznak krajoznawczych.
Ze względu na epidemię koronawirusa uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów. Posiadanie maseczek ochronnych na mecie rajdu oraz w pomieszczeniach muzeum (ekspozycje muzealne, WC) jest obowiązkowe! Uczestnicy Rajdu, po spożyciu posiłku, proszeni są o opuszczenie mety rajdu!

4. Trasy rajdu
Dowolne rowerowe prowadzące z miejsc zamieszkania uczestników do mety. Mile widziane również trasy piesze dowolne!

5. Meta rajdu
Meta rajdu będzie zlokalizowana na terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie. Meta będzie czynna w godzinach 12.30-14.00.

6. Postanowienia końcowe
1. Liczba uczestników ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie ppoż. na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników rajdu. Każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za 2020 rok) posiada ubezpieczenie zawarte przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową. Pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.
8. Ze względu na sytuację epidemii należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników muzeum!

Udanej jesiennej atmosfery na trasach rajdu życzą Organizatorzy!