wakacje pixabay cc0

sp marian jaskula

 

Urodził się 16 października 1932 roku w Poznaniu jako najstarszy syn Stefana Jaskuły i Marianny zd. Strassburger. Dzieciństwo spędził na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu. W 1940 roku jego ojciec został aresztowany przez niemieckich okupantów. W czasie II wojny światowej uczył się w szkole dla dzieci polskich, utworzonej przez Niemców, oraz na tajnych kompletach. Latem 1944 roku uciekł z transportu młodzieży polskiej wywożonej na roboty rolne do Rzeszy. Po wyzwoleniu podjął naukę w szkole średniej. Później, zmuszony trudnymi warunkami bytowymi po śmierci ojca, rozpoczął pracę zawodową. W latach 1951–1959 służył w wojsku, a następnie rozpoczął pracę na Górnym Śląsku, cały czas uzupełniając wykształcenie i podnosząc kwalifikacje. Zawarł związek małżeński z Eugenią Marią Kurasz. W 1968 roku powrócił do Poznania. Od 1973 roku związany ze Swarzędzem, gdzie zatrudniony był w Swarzędzkich Fabrykach Mebli na stanowisku ekonomisty oraz szefa zespołu kontroli wewnętrznej. W zakładzie tym pracował do przejścia na emeryturę. W latach 1979–1989 był członkiem Miejskiej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki przy Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, natomiast od 1985 do 1988 roku członkiem Komitetu Obchodów 350-lecia Swarzędza.

Od 1947 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1956 roku wstąpił w Katowicach do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W latach 1970–1973 pełnił funkcję członka prezydium i wiceprezesa tamtejszego oddziału. Od 1975 do 1983 roku był prezesem koła zakładowego nr 98 przy Swarzędzkich Fabrykach Mebli. W 1983 roku założył i nieprzerwanie do roku 2009 pełnił funkcję prezesa Oddziału PTTK „Meblarz” w Swarzędzu, do 1990 roku funkcjonującego jako oddział zakładowy.

Pełnił liczne funkcje społeczne w strukturach organizacyjnych PTTK, był m.in.:
- wiceprezesem Oddziału Poznań – Nowe Miasto (1980-1983),
- wiceprzewodniczącym Komisji Krajoznawczej i Ochrony Zabytków Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu (1976-1991),
- członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu (1985-1989),
- członkiem Zarządu Głównego (1985-1997),
- wiceprezesem Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów (1993-2003),
- wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Komisji Krajoznawczej,
- prezesem Klubu Turystyki Górskiej „Smrek” przy Oddziale „Meblarz”.

Był inicjatorem i bezpośrednim organizatorem licznych imprez turystyczno-krajoznawczych, obozów wędrownych i wypraw górskich, w tym m.in. XXV Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego „Wielkopolska” w 1984 roku. Autor licznych artykułów krajoznawczych i turystycznych, m.in. przez 15 lat prowadził dział turystyczny w gazecie zakładowej SFM „Segmenty” oraz był członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika krajoznawczego „Znad Warty”.

Posiadał uprawnienia kadry PTTK: przodownika turystyki górskiej, przodownika turystyki pieszej, instruktora krajoznawstwa Polski, strażnika ochrony przyrody oraz instruktora szkolenia kadr. Został wyróżniony tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej.

16 września 2005 roku, obradujący w Warszawie XVI Walny Zjazd PTTK nadał Marianowi Jaskule godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jako osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce. Na VIII Zjeździe Oddziału PTTK „Meblarz” w 2009 roku zakończył pełnienie funkcji prezesa oddziału – uchwałą zjazdu został wyróżniony tytułem honorowego prezesa tej jednostki. Ponadto w uznaniu zasług, Rada Miejska w Swarzędzu nadała 2 marca 2010 roku Marianowi Jaskule odznaczenie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.

Marian Jaskuła został wyróżniony m.in. następującymi odznaczeniami:
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Srebrny Krzyż Zasługi,
- Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
- Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki”,
- Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”,
- Złota Odznaka „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego",
- Odznaka „Zasłużony dla Województwa Poznańskiego",
- Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”,
- Odznaka Honorowa Miasta Poznania,
- Odznaczenie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”,
- Złota Odznaka Federacji Sportowej „Ogniwo",
- Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK”,
- Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa,
- Medal 350-lecia Swarzędza,
- Złota Honorowa Odznaka PTTK.
- Złota Odznaka Zasłużony w pracy w PTTK wśród młodzieży
- Medal 50-lecia PTTK
- Medal Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK
- Medal Komisji Kół i Oddziałów Zakładowych Zarządu Głównego PTTK
- Medal Franciszka Jaśkowiaka „Za zasługi w krzewieniu krajoznawstwa i turystyki w Wielkopolsce”

Marian Jaskuła zmarł w dniu 31 stycznia 2021 roku. Pogrzeb odbył się w dniu 8 lutego 2021 roku o godz. 9:20 na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu (od ul. Gnieźnieńskiej). W ostatniej drodze Honorowego Prezesa Oddziału żegnał m.in. sztandar Zarządu Głównego PTTK.